רון לתינוק - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משלוח חינם בהזמנה מעל 350 ₪
 
072-3233077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון

 
1. תנאים כללים
1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
1.2 המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים אשר זהותם נמצאת בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי החברה..
1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת מכל סיבה אשר תמצא לנכון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4 רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

2. רישום לאתר
2.1 על מנת לרכוש באמצעות האתר יהיה עליך למלא טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת בחוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.
2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישמוך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
2.3בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.
2.4 בעת הרשמת הגולש לאתר הוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מחברת בייבי שיק וכן משותפיהם העסקיים. ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS,email , פקס וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, ושירותים נוספים.

3. הזכות להשתתף במכירות באתר
3.1 כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.
3.2 החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים, אם ביצע מעשה כזה או אחר הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בספקים המציעים מוצר באתר או כל צד שלישי כלשהו לרבות לקוחות החברה וגולשי האתר, התחזות לאדם אחר, אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש, אם הפרת את תנאי הסכם זה
3.3 לחברה ישנה הזכות והרשות לנקוט צעדים משפטיים כנגד מגישיי פרטים כוזבים לרבות תביעות בגין נזקין שנגרמו לחברה.

4. רכישת המוצרים באתר
4.1 במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מקסימלי של רוכשים וכו´) ולמשתמשים לא תהיה כל טענה לגבי תנאי הדיל. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
4.2 החברה ממליצה לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים באתר ליפני ביצוע הרכישה.
4.3 רכישה במסגרת האתר הינה קנייה מידית של המוצר, השובר לא ניתן למימוש בכפל מבצעים אלא אם כן צוין אחרת.
4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף והחברה לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו´
4.5 תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי .

5. אספקת מוצרים
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטיים ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

6. תשלום
6.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע´´מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
6.2 חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול .

7. ביטול עיסקה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר,ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאירזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.
3.1 החזר כספי בעד פריט ביגוד (בניכוי 5% מערך הקנייה, אך לא יותר מ 100 שקלים) שמחירם מעל 50 שקלים יינתן בתוך שני ימי עסקים מיום הרכישה ובתנאי שהתווית לא הוסרה ולא נעשה בהם שימוש.
4.מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
5.1 לאי יינתן החזר כספי עבור דמיי משלוח.
5.2 החזרת המוצר או שליחותו הינו על אחריותו של הרוכש בלבד.
6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבות, נעשה בהם שימוש , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
7. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
7.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
7.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
9. אזל המוצר / הצבע הרצוי מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
10. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

8. סודיות ופרטיות
8.1 החברה דואגת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
8.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
8.3 עם זאת החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר ברשותה על מנת לציית לחוק, בין אם תתבקש לעשות זאת על ידי גוף משפטי או ממשלתי, במידה ושיקול דעתה יקבע כי הצעד נחוץ על מנת לשמור על החוק. החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר יהיה ברשותה, אם צעד זה נדרש על מנת לאכוף תנאי השימוש, או על מנת להשיב לתביעה משפטית או על מנת להגן על זכויות הרכוש והבטיחות של החברה, לקוחותיה והציבור הכללי.

9. תוכן ופרסום באתר
9.1 ייתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.
9.2 חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג´ כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.
9.3יתכן ויהיו קישורים אחדים באתר אשר יובילו לאתרים אחרים שלא נמצאים בבעלות/ בשליטת החברה, אין לחברה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו, כל כניסה דרך הקישור, התחברות או הורדה כלשהיא תעשה באחריות הגולש בלבד, אין החברה אחראית על הורדות לא חוקיות/ וירוסים העלולים להגיע דרך הקישורים הללו.
9.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.

10. זכויות הקניין
כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה. העתקה כלשהי, הפצה, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

11. דיון ושיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

12. אמינות ויושר
12.1 החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
12.2 קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.
12.3 רון לתינוק ערבה לכספי הלקוחות בדבר הספקת המוצר כפי שהוזמן באמצעות האתר.